UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Koncepce rozvoje komunikační sítě

Články

Koncepce rozvoje komunikační sítě širšího centra města Zábřeh

V srpnu 2007 byl firmou UDIMO pro město Zábřeh zpracován koncepční materiál, který je důležitým územně plánovacím podkladem. Záměrem koncepce rozvoje komunikační sítě širšího centra města bylo zejména posouzení výhledových dopravních staveb a stanovení možností dalšího rozvoje centra města.

Město Zábřeh je historickým městem. Statut města se traduje od roku 1278. Základ dnešního vzhledu města byl dán koncem 18. století, kdy po ničivém požáru musely být téměř všechny domy znovu postaveny. Charakteristický vzhled si městské jádro uchovalo až do poloviny 20. století. Tehdy vyrostla na okrajích města nová panelová sídliště a novostavbám se neubránil ani střed města.

Historie města udává jeho strukturu, která se začala rozvíjet dávno před příchodem prvních automobilů. Historicky založená uliční síť, tudíž nemůže bez kompromisů plnit plnohodnotnou dopravní a pobytovou funkci ve stísněných podmínkách. Jedná se zejména o ulici Žižkovu, která se nachází v jádrové oblasti města a zajišťuje uspokojování denních potřeb občanů. V současné době plní tato ulice prioritně dopravní funkci a to významně preferující automobilovou dopravu. Ostatní funkce této ulice jsou v současné době potlačeny.

Právě umožnění změny funkce ulice Žižkova byla významným hlediskem při posuzování výhledových stavů dopravy. Toto posouzení není možné průkazně doložit bez nástrojů modelování dopravy. Pro potřeby posouzení byl zpracován model dopravy širšího centra města, který byl založen na základě přepravních vztahů. Určení matice přepravních vztahů je teoreticky možné čtyřmi způsoby a to:
1, ze směrového průzkumu dopravy
2, gravitační metodou odhadu těchto vztahů
3, odhadem dopravních vztahů dle intenzit dopravy
4, kombinací uvedených

Pro potřeby modelu širšího centra města Zábřeh byla použita metoda přímé implementace údajů z rozsáhlého směrového průzkumu, který byl proveden za pomoci Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní Zábřeh s účastí cca 70 studentů. Tímto byla získána základní matice vztahů stávajícího stavu dopravy. Tato matice byla dále upravena na stav výhledového období 20-ti let, tedy na intenzity dopravy pro rok 2027. Hlavním úkolem modelu dopravy nebylo ovšem zobrazení intenzit dopravy na stávající dopravní síti, ale výpočet a zobrazení intenzit dopravy na dopravní síti uvažované.

Pro potřeby územního plánování bylo posuzováno 10 variant se 3 subvariantami dopravní sítě, které vycházely z dřívějších návrhů změn ÚP. Vzhledem k faktu, že město Zábřeh nemělo model dopravy do této chvíle zpracován, vycházely posuzované zadané varianty dopravní sítě již ze změn ÚP od roku 1999 po změny uvažované dnes pro nový územní plán města.

Modelováním dopravy bylo prokázáno, že pouze 2 z uvažovaných 13 variant nebudou mít zásadní negativní dopad na dopravu, kvalitu života a bezpečnost všech účastníků silničního provozu v bytových souborech, místech zdravotnických zařízeních a v místech škol. Tyto varianty rozvoje dopravní sítě města umožní větší podporu pěší dopravy a podporu pobytové funkce na "dolním náměstí" v jádrové oblasti centra. Tato úprava má za cíl zpříjemnit pobyt obyvatel v centru a podpořit ekonomické aktivity a atraktivitu centra města pro návštěvníky.

Bez tohoto koncepčního územně plánovacího podkladu a použití nástroje modelování dopravy nebylo možné do nedávna objektivně prokázat schůdnost územně plánovacích záměrů. V současnosti má město Zábřeh již tuto koncepci dopravy zpracovánu a může podnikat další kroky pro rozvoj svého centra města.

Ing. Petr Macejka

Model dopravy, modelování dopravy

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu