UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Studie umístění autobusových zastávek

Články

Studie umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova

V listopadu 2006 byla pro město Prostějov vypracována studie, jejíž záměrem bylo nalézt vhodné umístění autobusových zastávek v prostoru přednádraží železniční stanice Prostějov s cílem zvýšení komfortu a zkrácení docházkové vzdálenosti v rámci tohoto přestupního uzlu hromadné dopravy. Dokumentace byla koncipována jako vyhledávací studie existujících problémů a rizik v území a jejich možných řešení.

Zájmová lokalita přednádraží je silně exponovaným územím s vysokými urbanistickými a dopravními nároky na pěší a cyklistickou dopravu, na MHD a PAD. Dále jsou v tomto případě kladeny zvýšené nároky na pohyb, odbavování a odstavování autobusů MHD a linkové dopravy.
Stávající organizace dopravy komunikace Janáčkova, která probíhá rovnoběžně s tratí ČD a tvoří část přednádraží, je řešena ve prospěch veřejné hromadné dopravy s vyloučením individuální dopravy automobilové. Tato situace se má v budoucnu změnit.

Komplexní urbanisticko-dopravní studie měla za cíl navrhnout vhodné umístění potřebného počtu autobusových zastávek v blízkosti stávajícího autobusového nádraží s ohledem na plánované zprůjezdnění ulice Janáčkova jako propojení ulic Vrahovická a Barákova, které je zařazeno do dopravního skeletu vnějšího městského okruhu. Nedílnou součástí bylo přehledné a bezpečné uspořádání uličních prostorů s důrazem na autobusovou dopravu, pohyby pěší a cyklistické dopravy, parkování a odstavování vozidel a plochy zeleně.

Pro posouzení stávajícího stavu území byla provedena podrobná analýza autobusové dopravy, důraz byl kladen na pohyby vozidel a zjištění dopravního zatížení komunikačního skeletu přednádraží v průběhu dne, důležitým aspektem posouzení a návrhu byla potřebná odstavná stání autobusů, které v tomto prostoru vykovávají bezpečnostní a manipulační přestávky. Dalším průzkumům byly podrobeny pěší a cyklistická doprava s určením přepravních vazeb v prostoru přednádraží. Na základě místního šetření byla dále zhodnocena situace cyklistické dopravy, která vykázala nedostatek parkovací kapacity pro jízdní kola cca 20%.

Při návrhu byl kladen důraz na symbiózu všech druhů dopravy a nepotlačení žádných nároků na funkce území. Návrhy byly posuzovány z hlediska dopravní bezpečnosti, typologických prvků, průjezdnosti, byla zohledňována urbanistická hlediska jako estetika, funkčnost, snadná orientace a další.

Dokumentace byla zpracována ve třech základních variantách, kdy varianta 0 řešila nejožehavější bezpečnostní závady a rizika, jakými jsou otáčení autobusů v křižovatkových prostorách, doplnění přechodů pro chodce s bezpečnostními prvky pro významné pěší vazby.

Návrhová varianta 1 představila vhodné řešení v podobě revitalizace celého území. Bylo navrženo přebudování stávajících diskrétních nástupišť na jednu ucelenou plochu určenou pro pěší dopravu i pro nástup a výstup na nástupních a výstupních hranách. Řešení vyvolalo nutné změny v organizaci dopravy a změnu směru jednosměrného provozu v přednádraží. Dalšími opatřeními došlo ke sloučení nástupních hran a dosažení požadovaného zkrácení přestupních vzdáleností v celém přestupním uzlu. Varianta dále řešila bezpečnostní rizika spojená s povolením provozu IAD, ta byla odstraněna separováním provozu autobusů v autobusovém pásu s odstavným pruhem a části komunikace určené pro individuální automobilovou dopravu. Dalším problémem bylo vyřešení cyklistických vazeb s minimalizací kolizních bodů s jinými druhy dopravy. Důležitým prvkem je právě prostor přednádraží, ve kterém byl navržen přístřešek s potřebnou kapacitou 100 míst pro odtavení jízdních kol. Chodníky pro pěší byly navrženy v potřebné šíři cca 3m. Neodmyslitelným prvkem jsou taktéž prostory pro shromažďování chodců, které byly navrženy v přednádražním prostoru, v místech informačních ploch autobusové dopravy a vstupu do autobusového nádraží. Plochy zeleně byly řešeny s minimálním zásahem do stávající vzrostlé vysoké zeleně a s návrhem ponechání či tvorby nových ploch trávníků, které jsou nedílnou součástí městského veřejného prostoru a vhodným dělícím prvkem mezi jednotlivými funkčními plochami.

Návrhová varianta 2 byla zpracována pro výhledové propojení ulice Janáčkova s ulicí Barákova. Tato úprava umožňuje celkové zapojení řešeného úseku komunikace do vnějšího městského silničního okruhu pomocí okružní křižovatky, avšak do dosti exponovaného území se vnášejí další nároky a problémy. Funkce přestupního uzlu veřejné dopravy se značným pohybem autobusové dopravy, se silným pěším a cyklistickým zatížení jsou v rozporu s funkcí sběrné komunikace. Tyto problémy byly odstraněny kompromisním řešením, které počítá se zvýšením bezpečnosti ve formě zařazení komunikace do kategorie MO 2 7,4/21,5/50 a autobusového pásu odděleného zeleným dělícím pásem v kategorii MO1bp 7,4/10/30 v prostoru komunikace mimo přednádraží. V prostoru přednádraží byla vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců komunikace navržena jako zóna 30. Dále s ohledem na bytovou zástavbu byl povolen vjezd vozidel pouze do 3,5 t s výjimkou zásobování a autobusů veřejné dopravy. Vozidla nad 3,5 t jsou přesměrovány na ul. Průmyslová, která je v souběhu s ulicí Janáčkovou.

Doplňkem variant 1 a 2 byly dále rozpracovány dílčí varianty A a B, které poskytují další možnosti kompromisních řešení konkrétních problémů. Městu Prostějov tak byly předloženy řešení, které poskytují široké spektrum možností jednotlivých kombinací kompatibilních dílčích návrhů se společnou komplexní, ucelenou koncepcí a poměrně výraznou diferencí investičních nákladů.

Ing. Petr Macejka

Umístění autobusových zastávek, přestupní uzel

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu