UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Dopravně inženýrské studie

Ukázka prací

Dopravně inženýrské studie jsou zpracovávány jako podklad pro rozhodování účelnosti či volby jednotlivých variant řešení. Studie jsou založeny na analýze posouzení stávajícího stavu křižovatky či komunikace, prognóze intenzit dopravy, výhledových záměrech a možnostech technického řešení v souladu s platnou legislativou, ČSN a TP. Následným stupněm projektové dokumentace jsou investiční záměr, dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro stavební řízení (DSP).

Základními pilíři analýzy a návrhů jsou bezpečnost sledovaných druhů dopravy (pěší, cyklisté, IAD atd.), výkonnost dopravního skeletu, funkčnost a typologie jednotlivých prvků a opatření. Projekty zpravidla obsahují analýzu nehodovosti za období 5 let, prognózu dopravy, výkonnostní posouzení směrodatných prvků dopravní sítě (případně nadřazené dopravní sítě), analýzu funkčnosti zejména ve vztahu k pěší dopravě, návrhy jednotlivých variant řešení a porovnání jejich účinnosti.
Při vyšší složitosti projektu zejména staveb pro IAD se užívá nástroje modelování dopravy.

Varianty řešení jsou navrhovány, tak aby poskytovaly vzájemně se vylučující řešení, případně pokud je to možné lze varianty kombinovat s časovou posloupností možné realizace odvislé od požadované investiční zátěže (fázování projektu).

Nezanedbatelnou stránkou je i u dopravních staveb v městském prostředí estetické hledisko, které je zohledněno při návrhu dopravního řešení, zelených ploch a návrh mobiliáře.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s návrhem komunikací a křižovatek, včetně nestandartních komplikovaných řešení, posuzování vhodnosti napojení nedopravních staveb (např. velkých obchodních domů), projektů statiské dopravy, přestupních uzlů MHD a IAD, a dopravních řešení center měst, průtahů komunikací I - III tř. městy, místních komunikací, funkčních ploch bydlení, obytných zón a další.

Analýza nehodovosti úseku za 5 let
OK
Přednádraží Prostějov

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu