UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Seznam prací

Ukázka prací

Generální dopravní plány
Koncepční rozvojové dokumenty rozvoje dopravy měst a krajů

Prognózy vývoje dopravy
Prognózy krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu (standartně dle ČSN na 20 let)

Modelování zatížení dopravních sítí
Pokročilé prognózy dopravních sítí měst a krajů, s přihlédnutím k nové dopravní i nedopravní výstavbě

Veřejná osobní doprava
Analýzy a prognózy veřejné osobní dopravy

Dopravně-inženýrské studie
Bezpečnostní inspekce, výkonnostní posouzení a návrhy dopravních staveb

Urbanisticko-dopravní řešení
Analýzy a návrhy koplexních urbanisticko dopravních souborů

Organizace a řízení dopravy
Návrhy a posouzení organizačních opatření dopravních sítí

Statická doprava a parkování
Koncepční přístupy při řešení statické dopravy měst, včetně vazby na dynamickou složku dopravy

Dopravně-bezpečnostní audity
Audity projektových dokumentací, bezpečnostní inspekce stávajícího stavu

Projektová dokumentace dopravních staveb
Projekty staveb silniční, cyklistické a pěší dopravy

SSZ - světelně signalizační zařízení
Návrhy a posouzení křižovatek a souborů křižovatek řízených SSZ

Zklidňování dopravy
Hodnocení bezpečnosti a plynulosti provozu. Návrh řešení komunikací i obytných souborů.

Cyklistická doprava
Návrhy logického vedení trasy a vhodných parametrů komunikace pro cyklisty

Pasporty komunikací, chodníků a ploch
Evidence se zapracováním do GIS systémů i tištěným výstupem

Projekty a evidence dopravního značení
Návrh tervalého a dočasného dopravního značení. Evidence se zapracováním do GIS systémů

Řešení pěších a obytných zón
Komplexní řešení syntézy všech druhů dopravy v zónách

Dopravní průzkumy a statistiky
Křižovatkové, profilové, směrové, kordonové a další průzkumy. Alanýzy intenzit i zrdžení vozidel.

Negativní vlivy z dopravy (hluk, emise)
Zpracování hlukových a emisních map a podkladů pro emisní a hlukové výpočty

Konzultace a poradenství
Jednorázové i opakované konzultace ke všem problematikám silniční, cyklistické a pěší dopravy


Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu